Návštěvní řád

VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL

Majitel: Město Meziměstí
Provozovatel: MěÚ  Meziměstí     
5.května 1 ,  549 81 Meziměstí 
IČO:  272841

Odpovědný  správce: Zdeněk Seifrt
Kontakt - správce: 777 471 952

Provozní doba: Celoroční: 8.00 - 22.00hod.

1. Základní ustanovení

 1. Všichni návštěvníci včetně nájemců a pořadatelů akcí jsou povinni respektovat tento návštěvní řád v plném rozsahu, přizpůsobit své chování a jednání jeho podmínkám. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bez výhrad pokynů a nařízení provozovatele. Každý návštěvník je povinen dbát své osobní bezpečnosti.
 2. Vstup do areálu je povolen pouze po dohodě se správcem sportoviště, nebo dle časového rozvrhu hodin sportoviště.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vykázat každou osobu, jejíž chování je v rozporu s tímto návštěvním řádem, pokyny provozovatele nebo pořadatele. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog budou vykázány.
 4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 5. Návštěvník je povinen odkládat věci  pouze na vyhrazených místech. Provozovatel spor.areálu neodpovídá za ztrátu věcí a peněz .

2. Vstup na sportoviště

 1. Návštěvník je povinen se seznámit s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.  Návštěvní řád je volně vyvěšen na informační ceduli u vstupu do areálu.
 2. Návštěvníci sportoviště jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, správce areálu, příp. osobami jím pověřených.
 3. Návštěvníci – sportovci vstupují na sportovní plochy pouze v doprovodu osob odpovědných za danou tréninkovou či závodní skupinu osob(trenér,vedoucí). Tyto odpovědné osoby jsou zodpovědné za organizovaný příchod  a odchod svých svěřenců. Netýká se individuálně sportujících návštěvníků.
 4. Návštěvníci jsou povinni počínat si při aktivitách takovým způsobem, aby neomezovali ostatní v jejich právech. Jsou také povinni dodržovat zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, herní pravidla a zásady bezpečného provádění sportovních a jiných aktivit. Za všech okolností jsou povinni předcházet škodám na zdraví a na majetku svém i jiných osob, jakož i provozovatele.
 5. Sportovní potřeby pro jednotlivé sporty  a sportovní zařízení je nutno přenášet a převážet tak,  aby nedošlo k poškození povrchu sportovních zařízení.
 6. Vstup na sportoviště je povolen pouze ve vhodné obuvi.
 7. Návštěvníkům sportoviště se  Z A K A Z U J E  : 
  • Chovat se způsobem, který  ohrožuje bezpečnost a pořádek, či hlukem rušit klid
  • Znečišťovat prostory odhazováním odpadků a  žvýkaček
  • Kouřit ve všech prostorách sportoviště, brát do prostoru  skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost sportovců
  • Vodit psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.), alkoholické nápoje
  • Jezdit na kole v prostorách sportoviště
  • Používat sportovní zařízení bez  odpovědné osoby

Důležitá telefonní čísla

 • Zdravotní středisko 491 582 394
 • Dětské středisko 491 582 384
 • Záchranná služba 155
 • Policie  158
 • Hasiči 150
 • Záchranný systém 112
 • Nemocnice   Broumov 491 523 740
 • Policie ČR  Broumov 974 534 701
   

3. Závěrečné ustanovení

 1. Tento návštěvní řád  je závazný pro všechny návštěvníky  sportoviště
 2. Za kontrolu a dodržování návštěvního řádu  odpovídá správce sportoviště a jím pověřené osoby.
Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin